jette-tonyJET GulvTeknik ApS blev stiftet i 2009 af Jette Thestrup & Tony Bisgaard.
Tony har lagt fugefrie industri belægninger siden 1987.
Vi påregner selvfølgelig også fremover at betjene vore kunder til fuld tilfredshed, og med den samme gode service.

logo-web400
Med Venlig Hilsen
Jette & TonyGenerelle betingelser for arbejdets udførelse

Forbehold for fugefrie gulve
Det forudsættes, at undergulvet har den specificerede planhed, overfladeruhed, styrke og vedhæftning jfr. GSO Gulvfakta´s kapitel om fugefri gulve og at undergulvet er fri for slam, urenheder og materialer, der kan forringe gulvbelægningens vedhæftningsevne.
Bygherren skal sikre nødvendig udtørring af undergulvet til det tidspunkt, hvor gulvet skal pålægges. Såfremt forholdene efter bygherrens skøn nødvendiggør kontrol af fugtindholdet i underlaget, udføres denne efter regning. 
Gulventreprenøren er uden ansvar for skader på gulvbelægningen, der skyldes svigt i den underliggende gulvkonstruktion, vanddampdiffusion, indtrængende eller opstigende fugt.
Dersom tilbuddet er afgivet på fast tid / pris-betingelser, forudsættes endelig tidsplan og materiale-specifikation aftalt senest 20 arbejdsdage efter accept.
Af hensyn til materialernes akklimatisering, skal disse kunne udbringes til arbejdsstedet mindst 5 arbejdsdage før arbejdets påbegyndelse og kunne opbevares i opvarmede aflåselige rum i passende størrelse i forhold til entreprisens omfang.
Tilbuddet er baseret på, at arbejde med fugefrie gulve kan udføres  i rum, hvor luft- og undergulvstemperatur ved bygherrens foranstaltning er opvarmet til mindst 15 C og højst 25 C i udlægnings- og afhærdningsperioden.
På baggrund af tidsplanen skal der tages stilling til behovet for afdækning af gulve. Afdækning af disse gulve betales særskilt som ekstraarbejde, medmindre ydelsen fremgår af udbudsmaterialet.
Det forudsættes, at der for byggeriet er tegnet en all-risk forsikring.

Særlige vilkår for entrepriser
Med mindre andet er foreskrevet/aftalt forudsættes arbejdet udført uden afbrydelse fra bygherrens eller andre håndværkeres side. Skulle sådanne afbrydelser af arbejdet finde sted betales merudgifter hertil efter regning.
Arbejdet udføres indenfor normal arbejdstid såfremt andet ikke er aftalt.
Arbejdet med opløsningsmiddelbaseret gulvbelægning ? specielt acrylbelægninger ? medfører lugtgener, som kan medføre at øvrige håndværkere ikke ønsker at være på området, alternativt skal udstyres med personlige værnemidler, som vore egne montører. Hovedentreprenører, tilsynsførende m.v. bør tage hensyn til dette i deres tidsplan.
I de tilfælde, hvor der er kontraheret en acrylbelægning, har bygherren forinden undersøgt, at andre produkter erfaringsmæssigt giver en utilfredsstillende funktion, således Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 85 §4 er overholdt.
Med mindre andet udtrykkeligt er foreskrevet i udbudsmaterialet er tilbuddet baseret på, at arbejdet kan udføres i rum, som er tætte og lukkede, at der ikke forekommer kondensdryp på gulvet fra tag, rørinstallationer eller lignende.
Hvis gulvene efter arbejdets færdiggørelse skal benyttes af andre, herunder andre entreprenører, f.eks. til opholdsrum, gennemgang eller færdiggørelse af entrepriser, skal bygherren inden denne brug påbegyndes afholde afleveringsforretning for vore arbejder i de pågældende rum. Hvis en sådan afleveringsforretning ikke bliver afholdt, skal vort arbejde betragtes som overtaget af bygherren med hensyn til ri­siko for beskadigelse og vedligeholdelse fra det tidspunkt, hvor byggeledelse har givet tredjemand adgang til de pågældende rum.
I rum med fald til afløb skal fald være udført i underlaget.
 
Produktansvar
Vort ansvar for skade, som vore leverancer eller arbejder forvolder, er begrænset til tilfælde, hvor det dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os eller vore ansatte. Vort ansvar kan dog aldrig udstrækkes til driftstab, tidstab, avancetab eller lignende indirekte tab.
For skade på ting er vort ansvar begrænset til kr. 2.000.000,00.
Ansvar kan kun gøres gældende, hvis reklamation sker omgående og senest 14 dage efter skadens opståen.
 
Skriftlige ændringer
Ændringer i forhold til nærværende salgs - og leveringsbetingelser skal, for at være gyldige, bekræftes skriftligt af os.


DB rgb medlem af